Regulamin konkursu

„Jak wygląda pielęgniarz/pielęgniarka, położna/położny w pracy?”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na rysunek (dalej: konkurs) jest MIMESIS S.C.

(dalej: organizator).

II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja wśród dzieci zawodów pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego.

2. Pogłębienie wiedzy o charakterze pracy i zadaniach zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego 

3. Świadome i bezpieczne zagospodarowanie czasu, poprzez rozwijanie umiejętności

artystycznych i kreatywności.

III. Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci, które nie ukończyły 18 r.ż.

2. Prace konkursowe (rysunek) wychowankowie/uczniowie realizują indywidualnie.

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie

w punkcie IV Przedmiot konkursu.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorską pracę, o tematyce zgodnej

z przedmiotem konkursu.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich

na rzecz MIMESIS S.C.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest rysunek będący interpretacją hasła: „Jak wygląda pielęgniarz/pielęgniarka, położna/położny w pracy?”

2. Uczestnik ma prawo w dowolny sposób ująć powyższy temat.

3. Rysunek może być wykonany w dowolnej technice plastycznej.

4. W swej treści praca konkursowa nie może zawierać elementów obraźliwych lub

godzić w czyjeś dobre imię.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Zgłoszenia uczestnika do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@magazynzaczepki.pl

2. TERMIN: koperty należy do 22 maja 2024 roku do końca dnia.

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,

nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Prace konkursowe (rysunki) oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność pracy konkursowej z przedmiotem konkursu,

2) zachowanie wymogów wskazanej formy graficznej,

3) estetyka pracy,

4) treść rysunku zgodna z argumentacją odpowiedzi na zadany temat w przedmiocie

Konkursu,

5) wizja artystyczna uczestnika.

VII. Ocena prac konkursowych i wybór najlepszych prac konkursowych

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej do 3 czerwca 2024 roku.

VIII. Nagrody

1.  Zwycięska praca znajdzie się na okładce czerwcowego wydania magazynu Zaczepki.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane

osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne

wykorzystanie prac w ramach konkursu, na stronie internetowej magazynzaczepki.pl oraz w social mediach (profil na IG @za.czepki).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela MIMESIS S.C. Pytania należy kierować na adres e-mail: redakcja@magazynzaczepki.pl