Mama pielęgniarka

Łączenie pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej z byciem mamą to rzeczywistość wielu kobiet. Kodeks pracy przewiduje dla takich osób dodatkowe uprawnienia!

Ważna uwaga – z racji tego, że są to uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy, dotyczą osób zatrudnionych na umowie o pracę (a nie np. na umowie zlecenie).

Z jakich uprawnień mogą korzystać mamy pielęgniarki/położne?

  1. Z przerw na karmienie piersią wliczanych w czas pracy. W zależności od dziennego wymiaru godzinowego pracy, przysługują jedna (w przypadku pracy 4–6 godzin dziennie) lub dwie (w przypadku pracy powyżej 6 godzin dziennie) półgodzinne przerwy. Dwie przerwy mogą zostać połączone w jedną i udzielone na koniec lub początek zmiany. Uprawnienie to przysługuje tak długo, jak pielęgniarka/położna karmi swoje dziecko piersią.
  2. Z możliwości niewyrażenia zgody na pracę powyżej 8 godzin na dobę, jeżeli opiekują się dzieckiem poniżej 4 lat. Oczywiście, jeżeli wyrażą na to zgodę, mogą pracować w dłuższym wymiarze godzinowym.
  3. Z możliwości niewyrażenia zgody na pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz na delegowania poza stałe miejsce pracy. Z uprawnienia tego można korzystać do czasu ukończenia przez dziecko 8. roku życia. Oczywiście, jeżeli pielęgniarka/położna chce pracować w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej, jest to możliwe, ale nie można tego narzucać. Pracownica sama musi wyrazić na to zgodę.
  4. Jeżeli pielęgniarka/położna wykonuje pracę znajdującą się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (czyli np. w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi) i konkretna praca jest bezwzględnie zabroniona dla kobiet karmiących piersią, pracownica musi zostać przeniesiona na inne stanowisko lub zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli są to prace, których wykonywanie przez kobiety karmiące piersią obwarowane jest określonymi warunkami, pracodawca powinien dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Takie same zasady znajdują zastosowanie w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonej pracy przez pielęgniarkę czy położną wynikają z wystawionego jej zaświadczenia lekarskiego. Jeżeli pielęgniarka/położna zostanie przeniesiona do innej pracy z uwag, np. na narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne i z tego powodu jej wynagrodzenie miałoby zostać obniżone, przysługuje jej dodatek wyrównawczy.

Patrycja Pieszczek-Bober

Prawniczka, absolwentka prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspertka w zakresie prawa medycznego. Od 2020 roku na instagramie dzieli się wiedzą z zakresu prawa medycznego oraz prawa farmaceutycznego: @prawodozdrowia.Najnowsze